www.rooruepao.com

เส้นขนาน

มุม

มุม   มุม คือ รังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน เรียกรังสีทั้งสองเส้นว่า “แขนของมุม” เรียกจุดยอดที่เป็นจุดเดียวกันว่า “จุดยอดมุม” ดังรูป จากรูปจะกล่าวได้ว่า  B เป็นจุดยอดมุม, รังสี BC และ รังสี BA เป็นแขนของมุม ————————————————————————————————————————– ผลรวมมุมภายในของรูปเรขาคณิต  1. ผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกัน = 180° หรือ มุม a + มุม b + มุม c = 180°      …

144,978 total views, 3 views today

Share Button