www.rooruepao.com

บัญญัติไตรยางค์

บัญญัติไตรยางค์ ตอนที่ 2 โจทย์ประเภทบัญญัติไตรยางค์แบบผกผัน

สวัสดีปีใหม่ 2559 นะคะ พักผ่อนกันเต็มที่แล้วมาเริ่มบทเรียนใหม่กันในเรื่อง “การแก้โจทย์ปัญหาประเภทบัญญัติไตรยางค์แบบผกผัน” กันเลยค่ะ สำหรับลักษณะของโจทย์ประเภทบัญญัติไตรยางค์แบบผกผัน ได้แก่   “เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งลดลง อีกสิ่งหนึ่งจะเพิ่มขึ้น”   หรือในทางกลับกัน   “เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกสิ่งหนึ่งจะลง”   ตัวอย่างโจทย์ประเภทนี้ 1. พนักงาน 4 คน ช่วยกันทำงาน เสร็จในเวลา 4 ชั่วโมง หากมีพนักงานลาป่วย 1 คน พนักงานที่เหลือจะทำงานเสร็จในเวลากี่ชั่วโมง ลักษณะโจทย์ประเภทนี้คือโจทย์ประเภทบัญญัติไตรยางค์แบบผกผัน กล่าวคือ เมื่อจำนวนพนักงานลดลงด้วยงานที่เท่าเดิม เวลาที่ใช้ในการทำงานย่อมเพิ่มขึ้นเสมอ   **น้องๆลองนึกถึงเวลาที่คุณครูที่โรงเรียนมอบหมายรายงานให้ทำกันนะคะ หากคน 1 คนทำรายงานคนเดียว ย่อมจะใช้เวลามากกว่าช่วยกันทำ หลายๆคนแน่นอน**…

42,540 total views, no views today

Share Button

บัญญัติไตรยางค์ ตอนที่ 1

บัญญัติไตรยางค์ ตอนที่ 1   บัญญัติไตรยางค์ คือ การเปรียบเทียบสิ่งของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในสัดส่วนที่เท่าๆกัน บัญญัติไตรยางค์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆได้แก่ 1. บัญญัติไตรยางค์แบบแปรผันตรง 2. บัญญัติไตรยางค์แบบแปรผกผัน มาดูความแตกต่างของบัญญัติไตรยางค์แต่ละประเภทกันเลยค่ะ   บัญญัติไตรยางค์แบบแปรผันตรง คือ เมื่อสิ่งหนึ่งเพิ่ม อีกสิ่งหนึ่งจะเพิ่มตาม หรือเมื่อสิ่งหนึ่งลด อีกสิ่งหนึ่งจะลดตาม ลักษณะโจทย์ประเภทนี้ได้แก่ วัว 2 ตัวกินหญ้าได้ 10 กิโลกรัม ใน 1 วัน ถ้าวัว 20 ตัวจะกินหญ้าได้ทั้งหมด กี่กิโลกรัมในเวลาเท่ากัน จากตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นโจทย์บัญญัติไตรยางค์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจะสังเกตได้ว่า ถ้าจำนวนวัวเพิ่มมากขึ้น ปริมาณหญ้าที่ถูกกินก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย หรือ…

161,486 total views, no views today

Share Button