www.rooruepao.com

เรขาคณิต

เรขาคณิต

เรขาคณิต

1. มุม คณิตศาสตร์น่ารู้ —> Click

2. รูปสามเหลี่ยม : รวมสูตรและการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต —> Click
3. รูปสี่เหลี่ยม : รวมสูตรและการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต —> Click
4. พิ้นที่ผิวและปริมาตร (Area and Volume)  —> Click
5. รูปเรขาคณิตนับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 1 การนับรูปสามเหลี่ยม  —> Click
6. รูปเรขาคณิตนับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 2 การนับรูปสี่เหลี่ยม ตอนที่ 1  —> Click
7. รูปเรขาคณิตนับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 3 การนับรูปสี่เหลี่ยม ตอนที่ 2  —> Click
8 รูปเรขาคณิตนับยังไงให้ได้ครบถ้วน ตอนที่ 4 การนับรูปเรขาคณิตจากการต่อจุด  —> Click

8,800 total views, 4 views today

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.