www.rooruepao.com

รวมโจทย์แข่งขัน

รวมโจทย์แข่งขันระดับประถมศึกษา

 

ข้อสอบชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (ราชภัฏพระนคร)

ระดับชั้น ป.1 – ป.2 ปี  2552 Download_12_2552
ระดับชั้น ป.1 – ป.2 ปี  2555 Download_12_2555
ระดับชั้น ป.3 – ป.4 ปี  2552 Download_34_2552
ระดับชั้น ป.3 – ป.4 ปี  2555 Download_34_2555
ระดับชั้น ป.3 – ป.4 ปี  2556 Download_34_2556
ระดับชั้น ป.5 – ป.6 ปี  2552 Download_56_2552
ระดับชั้น ป.5 – ป.6 ปี  2553 Download_56_2553
ระดับชั้น ป.5 – ป.6 ปี  2555 Download_56_2555
ระดับชั้น ป.5 – ป.6 ปี  2556 Download_56_2556

 

สสวท 

ระดับชั้นป.3 P3-44 P3-45 P3-46 P3-47 P3-48 P3-49 P3-50 P3-51 P3-52 P3-53 P3-54 P3-55 P3-56  P3-57
ระดับชั้นป.6 P6-44 P6-45 P6-46 P6-47 P6-48 P6-49 P6-50 P6-51 P6-52 P6-53 P6-54 P6-55 P6-56 P6-57

 

—————————————————————————————————–

 

คอร์สเรียนออนไลน์ by SE-ED (ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์)

    “คอร์สเรียนออนไลน์ที่บ้าน เป็นการสรุปเนื้อหาการเรียน สามารถเลือกบทที่เรียนได้ ตรงตามเนื้อหาที่โรงเรียนของน้องๆ เพื่อให้น้องๆ สามารถทำคะแนนดีได้อย่างง่ายดาย”  
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม by SE-ED Center click เลย
AD_DOY02

156,105 total views, 82 views today

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.