www.rooruepao.com

จำนวนและการดำเนินการ

จำนวนและการดำเนินการ

จำนวนและการดำเนินการ

1. เทคนิคการหารลงตัวง่ายๆ   Click
2.  ตัวประกอบและจำนวนเฉพาะ  Click
3.  หารร่วมมาก (ห.ร.ม) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น)   Click
4.  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ห.ร.ม และ ค.ร.น   Click
5.  + − X ÷ ทำอะไรก่อนดี   Click
6. บัญญัติไตรยางค์ ตอนที่ 1  Click
7. บัญญัติไตรยางค์ ตอนที่ 2   Click
8. เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ กำไร ขาดทุน ดอกเบี้ย ตอนที่ 1 การทำให้เป็น % หรือร้อยละ   Click
9 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ กำไร ขาดทุน ดอกเบี้ย ตอนที่ 2 กำไร ขาดทุน   Click

 

—————————————————————————————————–

 

คอร์สเรียนออนไลน์ by SE-ED (ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์)

    “คอร์สเรียนออนไลน์ที่บ้าน เป็นการสรุปเนื้อหาการเรียน สามารถเลือกบทที่เรียนได้ ตรงตามเนื้อหาที่โรงเรียนของน้องๆ เพื่อให้น้องๆ สามารถทำคะแนนดีได้อย่างง่ายดาย”  
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม by SE-ED Center click เลย
AD_DOY02

19,758 total views, 6 views today

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.